Ekonomia - bilans platniczy

Spadkowi znaczenia USA w gospodarce kapitalizmu towarzyszyło stopniowe narastanie trudności w bilansie płatniczym USA, które miały bezpośredni wpływ na walutowe decyzje amerykańskie i dojrzewanie kryzysu systemu walutowego świata kapitalistycznego. Deficyt w amerykańskim bilansie płatniczym występował także w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych; był on wywołany dużym odpływem kapitału m.in. na cele pomocy gospodarczej dla innych krajów kapitalistycznych, nie przybrał on jednak w tym czasie rozmiarów, które mogłyby zagrozić pozycji dolara. Sytuacja uległa zasadniczej zmianie w końcu lat pięćdziesiątych; na niekorzyść USA zaczęły działać wszystkie elementy decydujące o charakterze bilansu płatniczego. Szybszy niż w USA wzrost wydajności pracy w krajach Europy Zachodniej podnosił konkurencyjność wyrobów tych krajów zarówno na własnym obszarze, jak i na rynku amerykańskim. Powodowało to stały wzrost importu oraz osłabienie amerykańskiej ofensywy eksportowej. Istotnym czynnikiem osłabiającym bilans płatniczy USA był wywóz kapitałów - zarówno prywatnych, jak i rządowych. Wywóz kapitału prywatnego był rezultatem "normalnego" niejako mechanizmu gospodarki kapitalistycznej, a więc dążenia do opanowania zagranicznych rynków zbytu i lokowania się monopoli amerykańskich na trwałe w ekonomice swych zamorskich konkurentów. Specyficzny charakter wykazywały natomiast przepływy za granicę kapitałów państwowych.
biuro rachunkowe katowice biuro rachunkowe bielsko księgowa toruń